แจกฟรี ต้องมีติดเครื่อง!! ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ได้ที่ https://software.kmutnb.ac.th