บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICIT) ได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในนามมหาวิทยาลัยเพื่อ ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงของแต่ละซอฟต์แวร์

Download Now