มาตรฐาน ISO9001:2015

ประกาศ ISO – 01/2563
เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนด เพื่อการพัฒนาระบบ ISO 9001 ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ จึงของประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง”

วัตถุประสงค์คุณภาพ

    1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
    2. ระยะเวลาในการดำเนินงานตามคำขอของผู้ใช้บริการเป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกๆ 6 เดือน
หนังสือประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   Update :: 21/08/2020

  • แบบฟอร์ม
  • คู่มือและระเบียบปฏิบัติงาน